Algemene voorwaarden

EVSENERGY aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten of onvolkomenheden op deze website. Ook kunnen er aan de teksten op deze site geen rechten worden ontleend. EVSENERGY behoudt zich tevens het recht voor om de informatie te wijzigen zonder enige aankondiging of bekendmaking vooraf.

 

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Aansprakelijkheid

EVSENERGY sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van deze site, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. Meer in het bijzonder zal EVSENERGY in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

door u verrichte handelingen zoals het sluiten van een overeenkomst met derden, die zouden zijn ingegeven door op deze site geplaatste informatie;

de onmogelijkheid de site te gebruiken;

het niet voldoen aan uw verwachtingen van een product dat op deze site wordt aangeboden;

wanneer de informatie op de site onjuist, onvolledig of niet actueel is;

het onrechtmatig gebruik van de systemen van EVSENERGY, waaronder deze site, door onbevoegde derden.

 

Artikel 2. Vrijwaring

U vrijwaart EVSENERGY volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst met derden die u door gebruikmaking van deze site heeft gesloten.

 

Artikel 3. Verwijzingen

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. EVSENERGY heeft geen zeggenschap over deze websites en is derhalve ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

 

Artikel 4. Copyright

EVSENERGY behoudt het auteursrecht van alle door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte pagina's, applicaties, teksten, afbeeldingen, banners e.d.

Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van EVSENERGY (gedeeltelijke) teksten en/of afbeeldingen te kopiëren.

Voor het maken van een link naar deze website is geen toestemming vereist.


Artikel 5. Aanbiedingen van EVSENERGY

EVSENERGY behoudt zich het recht voor om aanbiedingen zonder opgave van redenen te verwijderen van deze website.

 

Artikel 6. Overeenkomsten tussen EVSENERGY en diensten (opdrachtgevers)

EVSENERGY is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, informatie of materialen die door opdrachtgever zijn verstrekt.

EVSENERGY is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of winstderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever.

Indien EVSENERGY ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de opdrachtgever haar ter zake volledig vrijwaren en EVSENERGY alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.

Voor zover EVSENERGY bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop EVSENERGY weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan EVSENERGY op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met EVSENERGY of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met EVSENERGY.

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is EVSENERGY slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van EVSENERGY voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. EVSENERGY kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

EVSENERGY is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website is geplaatst. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

De opdrachtgever dient EVSENERGY terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens zoals o.a. ook een adreswijziging. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte en door EVSENERGY geleden schade.

Overeenkomsten worden aangegaan voor tenminste 3 maanden en dienen minimaal 1 kalendermaand van tevoren schriftelijk te worden opgezegd, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 7. Prijzen, tarieven, kosten

De opdrachtgever is de prijs verschuldigd die EVSENERGY in haar bevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door EVSENERGY worden gecorrigeerd.

De prijs die EVSENERGY voor een door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

EVSENERGY is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op producten en diensten, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

 

Artikel 8. Overmacht

Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, het optreden van tot dan toe onbekende virussen, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan EVSENERGY door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaat EVSENERGY van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

In geval van overmacht zal EVSENERGY daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, in welk geval opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende 7 kalenderdagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting EVSENERGY het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

 

 

Artikel 9. Betaling

Na ondertekening van een offerte/aanvraag krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en EVSENERGY en is de opdrachtgever verplicht te betalen. Een aanvraag voor een consult per telefoon of per WhatsApp wordt tevens beschouwd als een zodanige overeenkomst.

Betalingen dienen -tenzij anders overeengekomen- vooraf plaatst te vinden. EVSENERGY houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen.

De opdrachtgever dient tijdig het verschuldigde bedrag te voldoen. EVSENERGY stuurt hiertoe op aanvraag een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.

Bij het niet tijdig voldoen van rekeningen behoudt EVSENERGY zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij/zij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.

Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door EVSENERGY een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierna worden administratiekosten, t.w. € 15,- in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

Wanneer de opdrachtgever binnen 42 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij/zij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering, EVSENERGY hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.


Artikel 10. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Alle geschillen, die direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houden, kunnen uitsluitend bij de rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van EVSENERGY aanhangig worden gemaakt.


Artikel 11. Wijziging van de algemene voorwaarden

EVSENERGY behoudt zicht het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van EVSENERGY.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van een overeenkomst d.d. 02 februari 2020.

EVSENERGY is ingeschreven bij de KvK in Eindhoven onder nummer 77383346.